KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej ?RODO? , jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Sanek Fitness Sp. z o.o. Kosy 8H 83-300 NIP: 589-206-28-45 REGON: 387718654, (dalej jako Administrator Danych). Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub adres e-mail: biuro@fitsanek.pl

2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a ? f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) imię (imiona) i nazwisko/ firma,
b) siedziba firmy (adres),
c) numer NIP,
d) adres poczty elektronicznej.

2) Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy ? art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b) nadto ? w zakresie wykraczającym poza powyższy cel ? na podstawie wyrażonej zgody ? art. 6 ust. 1 lit a RODO,
c) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla w celów podatkowych i rachunkowości ? art. 6 ust. 1 lit c RODO,
d) w celu ochrony swych uzasadnionych interesów ? art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3) Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa prawna do ich przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych. W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe (5 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa została wykonana).

4) Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.

5) Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka została udzielona. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać zawarcie umowy jak i jej wykonanie.